24 apr 2014

Agenda ALV

Het doet mij genoegen u mede namens het bestuur uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op 13 mei a.s. van 09.00 tot 09.25 uur in Grand Hotel Karel V te Utrecht. De agenda treft u hieronder aan.

Agenda ALV

1. Opening

2. Verslag ALV 2013 

3. Verslag van de voorzitter over de gang van zaken het afgelopen verenigingsjaar

4. Mededelingen van het Bestuur (o.a. stand van zaken wetsvoorstel WWZ, keurmerk en intervisie; Jaarcongres Orde)

5. Rekening en Verantwoording 2013; Verslag Kascommissie; goedkeuring financiële verslaglegging

6. Décharge bestuur beleid 2013

7. Bestuurssamenstelling (wegens periodiek aftreden van bestuursleden J.A.M. Bijlholt, die herkiesbaar is en zich herkiesbaar stelt)

8. Benoeming Kascommissie 2014

9. Begroting 2014 en vaststelling contributie 2015

10. W.v.t.t.k. en Sluiting

Voor de goede orde zij opgemerkt dat aansluitend “Onder Professoren” zal plaatsvinden. Deelname is uitsluitend mogelijk indien u zich tijdig heeft aangemeld, een bevestiging en factuur van ons heeft ontvangen èn heeft betaald.