28 nov 2013

Rogier Duk buitengewoon hoogleraar Bijzondere Arbeidsverhoudingen

Rogier Duk is benoemd tot buitengewoon hoogleraar bijzondere arbeidsverhoudingen in de Erasmus School of Law (ESL). Op 22 november jl. promoveerde hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het onderwerp ‘De Hoge Raad en rechtsvinding in het arbeidsovereenkomstenrecht’. Deze publicatie is onlangs aan alle VAAN-leden toegezonden.

Aansluitend aan zijn promotie hield hij direct zijn oratie ‘Een uniform uniform?’. Dit is uniek, aangezien de meeste hoogleraren hun inaugurele rede pas houden als ze al maanden praktisch in functie zijn.

Rogier Duk (1947) wordt nationaal en internationaal onbetwist beschouwd als het boegbeeld van het Nederlandse arbeidsrecht. Om die reden is hij de eerste die de nieuwe wisselleerstoel ‘Bijzondere Arbeidsverhoudingen’ bekleedt. Deze wisselleerstoel heeft tot doel het verkennen, het onderzoeken en het analyseren van uniformiteit en differentiatie in arbeidsverhoudingen. De benoeming vindt plaats voor de duur van twee jaar. Rogier Duk gaat zowel doceren als onderzoek doen.