16 mrt 2015

VAAN Algemene Ledenvergadering

Het doet mij genoegen u mede namens het bestuur uit te nodigen voor de Algemene Ledenvergadering, die zal plaatsvinden op 14 april a.s. van 09.00 tot 09.25 uur in Grand Hotel Karel V te Utrecht. De agenda treft u hieronder aan.

Agenda ALV

1. Opening
2. Verslag ALV 2014 
3. Verslag van de voorzitter over de gang van zaken het afgelopen verenigingsjaar
4. Mededelingen van het Bestuur 
5. Rekening en Verantwoording 2014; Verslag Kascommissie; goedkeuring financiële verslaglegging
6. Décharge bestuur beleid 2014
7. Benoeming Kascommissie 2015
8. Begroting 2015 en vaststelling contributie 2016
9. Bestuurssamenstelling (wegens aftreden van Mr M.A.F. Overdijk, die niet herkiesbaar is. Het bestuur draagt Mr A. Cordang voor benoeming voor)
10. W.v.t.t.k. en Sluiting
Voor de goede orde zij opgemerkt dat aansluitend “Onder Professoren” zal plaatsvinden. Deelname is uitsluitend mogelijk indien u zich tijdig heeft aangemeld, een bevestiging en factuur van ons heeft ontvangen èn heeft betaald.