Afbeelding VAAN animatiefilm

Wetboek van Werk 2025

Nieuwsbericht 16 december 2019

We kijken terug op een turbulent jaar. De regelgeving blijft in sneltreinvaart over ons heen komen. VAAN staat op de kaart en blijft dat doen. We trekken met VvA op waar mogelijk, voor een breed draagvlak. Zo heeft op 9 december jl. de VAAN-VvA expertgroep een notitie ingediend betreffende de internetconsultatie van het Voorontwerp minimumtarief zelfstandigen en zelfstandigenverklaring, waar u ook in de AR Updates op bent geattendeerd. Hoogtepunt van het jaar was natuurlijk LabourLawLands waar circa 2000 arbeidsjuristen bijeen waren. Naast de circa 500 VAAN leden en VvA leden waren ook UWV medewerkers, juristen vanuit de centrale overheid, gemeenten en rechtbanken alsmede rechtsbijstandverzekeraars goed vertegenwoordigd. Een mooie eerste stap in het kader van de WAB en WNRA. We blijven de wetgevingsinitiatieven volgen en zien uit naar het rapport van de commisie Borstlap op 23 januari 2020. Bekijk vooral ook de visionaire gedachten over de toekomst van werk van onze eigen VAAN-VvA expertgroep Wetboek van Werk. Klik hier voor het concept design Wetboek van Werk 2025.

Lijn dun .jpg

Nieuwsbericht 20 juni 2019

De afgelopen maanden ontwierp een VAAN-VvA expertgroep het Concept design Wetboek van Werk 2025 (hierna: het Wetboek van Werk). Hieraan besteden de Staatscourant en het FD deze en volgende week aandacht. Op 7 juni jl. stond hierover in het FD al het artikel: Een heel nieuw Wetboek van Werk ontwerpen is beter dan bestaande regels blijven repareren.

Wat is hiervan de achtergrond? 

Met een op 14 april 2017 op de FD-site gepubliceerde notitie bepleitten Ruben Houweling (VvA) en Max Keulaerds (VAAN) indertijd de instelling van een staatscommissie. Die zou een toekomstbestendige regulering van de arbeidsmarkt moeten realiseren. Met de Notitie VAAN-VvA Werkgroep Internetconsultatie WAB is deze suggestie in mei 2018 herhaald. De verwachting was dat de Minister van SZW deze suggestie waarschijnlijk niet zou volgen. Om die reden is toen de VAAN-VvA expertgroep ingesteld. Doelstelling van deze expertgroep was om vanuit VAAN-VvA als experts pro-actief aan de tekentafel plaats te nemen.

Tijdens het in de zomer van 2018 gehouden VAAN lustrumcongres heeft de Minister in een videoboodschap tot onze verrassing aangekondigd dat hij de door de VAAN-VvA Werkgroep gedane suggestie overneemt. Dit heeft geresulteerd in de instelling van de Commissie Regulering van werk (hierna: Commissie Borstlap). Dat was voor de expertgroep geen reden het werk neer te leggen. De expertgroep ging verder, hetgeen in het Wetboek van Werk heeft geresulteerd. Bij toeval maken twee leden van de expertgroep ook deel uit van de Commissie Borstlap.

Tijdens het eeuwfeest van AWVN op 20 juni 2019 publiceert de Commissie Borstlap de discussienota: In wat voor land willen wij werken? Eind dit jaar wordt het definitieve rapport van de Commissie Borstlap verwacht.

Wat is het vervolg? 

De expertgroep is meerdere keren bijeengekomen. In april en mei 2019 zijn de gedachten aan het papier toevertrouwd en vervolgens op 17 mei 2019 met diverse deskundigen besproken. Hierbij waren vertegenwoordigers van sociale partners en van het ministerie van SZW, academici van diverse disciplines (rechten, economie en sociologie), rechterlijke macht, advocatuur en bedrijfsleven aanwezig. Input uit deze sessie is in het Wetboek van Werk verwerkt. 

Het Wetboek van Werk geeft de visie van de expertgroep weer en is bedoeld als discussiestuk. Het discussiestuk zal tijdens LabourLawLands op 21 november 2019 aan de orde komen en meer in detail tijdens een of meer in de eerste helft van 2020 speciaal hierover te organiseren VAAN-VvA bijeenkomsten. Los hiervan kan commentaar en input worden toegezonden aan info@wetboekvanwerk.nl.

De expertgroep is te gast geweest bij de Commissie Borstlap. De expertgroep en de Commissie Borstlap delen de mening dat het noodzakelijk is de Nederlandse arbeidsmarkt op een andere wijze te reguleren. VAAN, VvA en de expertgroep gaan hierover tijdens bovenvermelde bijeenkomsten graag met u in gesprek. 

Met vriendelijke groet,

bestuur VAAN en VvA

 Lijn dun .jpg
Volg alle ontwikkelingen op www.wetboekvanwerk.nl
 
In wat voor land willen wij werken? Discussienota van de Commissie Regulering van werk, 20 juni 2019

Toespraak Hans Borstlap tijdens AWVN congres, 20 juni 2019

OESO rapport, juni 2019

VAAN-VvA concept design Wetboek van werk, juni 2019

VAAN-VvA Internetconsultatie WAB, 4 mei 2018