Afbeelding VAAN animatiefilm

Lid worden

VAAN is een kwaliteitskeurmerk.

Bent u een advocaat die zich heeft gespecialiseerd in het arbeidsrecht en blijft u graag in ontwikkeling op het terrein van het arbeidsrecht? Word dan lid!

hoofdingang.png

Toelatingscriteria lidmaatschap

Advocaten die:

  1. ten minste vijf jaar direct en aaneengesloten voorafgaand aan de datum van aanmelding zijn ingeschreven op het tableau en in die periode als advocaat hebben gewerkt,
  2. een praktijk voeren die de laatste vijf jaar voor ten minste 50% uit arbeidsrecht heeft bestaan,   
  3. binnen een tijdvak van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanmelding een door VAAN erkende postacademische specialisatie leergang arbeidsrecht[1] met goed gevolg hebben voltooid, en
  4. jaarlijks minimaal 500 declarabele uren aan arbeidsrecht besteden (dit vereiste vloeit voort uit het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde)

komen voor het lidmaatschap in aanmerking.

Voldoet u aan deze criteria, meld u dan aan via het webformulier.
Alleen volledig ingevulde formulieren met alle gevraagde bijlagen worden in behandeling genomen. Aanvragen per post of per mail worden niet in behandeling genomen.

[1] VAAN heeft de volgende opleidingen erkend: Grotius Academie, PALA, Groninger Leerlang Arbeidsrecht, PAO Arbeidsrecht, Academie voor de Rechtspraktijk (AvdR).

Ontheffing

Van de verplichting onder 3 (een afgeronde specialisatieopleiding arbeidsrecht) kan door de Raad van Advies ontheffing worden verleend aan advocaten die:

  • gedurende ten minste vijf jaar direct en aaneengesloten voorafgaand aan de datum van aanmelding als advocaat een praktijk voeren die voor ten minste 75% uit arbeidsrecht bestaat, 
  • het arbeidsrecht op kwalitatief hoog niveau beoefenen en diepgaande arbeidsrechtelijke kennis hebben, zoals kan blijken uit bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijke promotie, een bijzonder hoogleraarschap arbeidsrecht, relevante publicaties en/of relevante docentschappen, en
  • jaarlijks minimaal 500 declarabele uren aan arbeidsrecht besteden (dit vereiste vloeit voort uit het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde). 

Aanvragen voor ontheffing kan via dit webformulier.
Alleen volledig ingevulde formulieren met alle gevraagde bijlagen kunnen aan de Raad van Advies worden voorgelegd. 
Het secretariaat van de Raad van Advies wordt gevoerd door het secretariaat van VAAN, Postbus 163, 3940 AD Doorn.

Bijzondere omstandigheden
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van het bestuur, kan van bovenstaande regels worden afgeweken. Een verzoek daartoe dient schriftelijk te worden gericht aan het bestuur en per e-mail te worden ingediend bij het secretariaat van VAAN (secretariaat@vaan-arbeidsrecht.nl).

Subsidie kosten specialisatieopleiding
Een arbeidsrechtadvocaat die een sociale praktijk voert en voldoet aan alle toelatingscriteria voor het lidmaatschap van VAAN, maar voor wie de kosten, verbonden aan het volgen van een door VAAN erkende specialisatieleergang  arbeidsrecht onoverkomelijk zijn, kan het bestuur verzoeken om toekenning van een subsidie in de kosten van die leergang.

Lijn dun .jpg


Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht

VAAN heeft onderstaande Specialisatieopleidingen Arbeidsrecht erkend:

Grotius.png

Grotius Academie

UVA.png

PALA

GLA.png

Groninger Leergang Arbeidsrecht

Leiden.png

PAO Arbeidsrecht

avdr logo.png
Academie voor de Rechtspraktijk

 

Lijn dun .jpg


Lid blijven

Bent u lid en wilt u dit graag blijven?

Opleidingspunten
Voor het behoud van het lidmaatschap dient u jaarlijks 16 opleidingspunten op het terrein van het arbeidsrecht te behalen. Hiervan kunnen maximaal 4 punten worden behaald met het volgen van VAAN intervisie. Voor het overige geldt dat alleen juridische punten meetellen. Voor de kwalificatie hiervan wordt aangesloten bij de Verordening op de Vakbekwaamheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Houd de website in de gaten, want het bestuur kan het aantal opleidingspunten wijzigen.

Let op. Opleidingspunten uit een voorgaand jaar kunnen niet worden meegenomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor een overschot van PO-punten die zijn behaald met het volgen van een door VAAN erkende specialisatieopleiding arbeidsrecht. Dit overschot kan eenmalig worden aangewend om een eventueel tekort aan PO-punten in het jaar na afronding van de opleiding te compenseren.

Praktijk
Verder wordt ook voor behoud van het lidmaatschap van u verwacht dat u een praktijk voert die voor ten minste 50% uit arbeidsrecht bestaat en dat u ten minste vijfhonderd (500) uren per jaar besteedt aan het arbeidsrecht.

Hardheidsclausule
Indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven, dit ter beoordeling van het bestuur, kan van bovenstaande regels worden afgeweken.

Statuten
Wilt u alle regels nog eens nalezen? Lees dan de statuten. Het bepaalde in de statuten is leidend.

Lijn dun .jpg


Vermelding op VAAN-site

Uitsluitend leden van VAAN worden op de website vermeld.

Gebruik VAAN Logo
Het staat leden van VAAN vrij het VAAN-logo bij uitingen naar derden te gebruiken, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk. Iedere suggestie dat het VAAN-keurmerk gekoppeld is aan het kantoor moet vermeden worden. VAAN-leden kunnen het logo opvragen bij het VAAN-secretariaat.

Gebruik Logo Keurmerk Specialisatieverenigingen
Individuele VAAN leden mogen het Keurmerk Specialisatieverenigingen van de Orde voeren op hun website of briefpapier, maar uitsluitend gekoppeld aan het VAAN-lid persoonlijk en dus niet door het kantoor en/of samenwerkingsverband waar het VAAN-lid aan is verbonden. VAAN-leden kunnen het keurmerk-logo opvragen bij het VAAN secretariaat.
Een van de vereisten van de Orde is dat het Keurmerk-logo doorlinkt naar de betreffende pagina op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten. Zie voorts de regels voor het gebruik van het Keurmerk-logo.

Lijn dun .jpg


Contributie

En wat kost het lidmaatschap?
De contributie bedraagt op dit moment € 250,- excl. btw per jaar. Daarvoor ontvangt u tevens wekelijks de VAAN AR Updates, met (onder andere) samenvattingen van actuele arbeidsrechtelijke uitspraken.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet aan een kantoor gebonden. Dat betekent dat uw lidmaatschap in stand blijft als u van kantoor verandert. U blijft altijd zelf aansprakelijk voor de contributie, ook als u in loondienst werkt. Beëindiging van het lidmaatschap tijdens een verenigingsjaar vindt plaats per 31 december.